ویدیو تجهیزات سالن قارچ

ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
138 بازدید · پیش 5 ماه ها
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
353 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
451 بازدید · پیش 7 ماه ها
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
276 بازدید · پیش 7 ماه ها
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
263 بازدید · پیش 7 ماه ها
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
234 بازدید · پیش 7 ماه ها
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
230 بازدید · پیش 7 ماه ها
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
228 بازدید · پیش 7 ماه ها
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
214 بازدید · پیش 7 ماه ها
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
224 بازدید · پیش 7 ماه ها
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
597 بازدید · پیش 8 ماه ها
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
602 بازدید · پیش 8 ماه ها
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
599 بازدید · پیش 8 ماه ها
بارگذاری بیشتر