ویدیو تجهیزات سالن قارچ

ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
195 بازدید · پیش 11 ماه ها
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
468 بازدید · پیش 12 ماه ها
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
559 بازدید · پیش 1 سال
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
314 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
280 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
254 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
239 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
248 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
233 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
228 بازدید · پیش 1 سال
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
653 بازدید · پیش 1 سال
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
670 بازدید · پیش 1 سال
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
801 بازدید · پیش 1 سال