ویدیو تجهیزات سالن قارچ

مه ساز و رطوبت ساز نساجی
0:29
Am!n
23 بازدید · پیش 3 ماه ها
آموزش ساخت رطوبت ساز
1:35
Am!n
623 بازدید · پیش 3 ماه ها
ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
219 بازدید · پیش 1 سال
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
548 بازدید · پیش 1 سال
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
639 بازدید · پیش 1 سال
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
358 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
288 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
270 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
241 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
263 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
241 بازدید · پیش 1 سال
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
233 بازدید · پیش 1 سال
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
700 بازدید · پیش 1 سال
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
707 بازدید · پیش 1 سال
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
901 بازدید · پیش 1 سال