ویدیو تجهیزات سالن قارچ

ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
177 بازدید · پیش 9 ماه ها
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
414 بازدید · پیش 10 ماه ها
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
504 بازدید · پیش 11 ماه ها
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
304 بازدید · پیش 11 ماه ها
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
276 بازدید · پیش 11 ماه ها
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
252 بازدید · پیش 12 ماه ها
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
237 بازدید · پیش 12 ماه ها
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
237 بازدید · پیش 12 ماه ها
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
227 بازدید · پیش 12 ماه ها
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
228 بازدید · پیش 12 ماه ها
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
634 بازدید · پیش 1 سال
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
650 بازدید · پیش 1 سال
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
735 بازدید · پیش 1 سال