جوجه های بدنیا آمده
0:26
ناصر رسولی
41 بازدید · پیش 12 روز
جوجه بلدرچین
0:29
ناصر رسولی
20 بازدید · پیش 15 روز
پرورش جوجه بلدرچین
0:21
ناصر رسولی
32 بازدید · پیش 17 روز
بیرون آمدن تخم از جوجه
0:56
ناصر رسولی
35 بازدید · پیش 21 روز
جوجه کشی موفق
0:44
ناصر رسولی
45 بازدید · پیش 22 روز
دستگاه جوجه کشی صنعتی
0:37
ناصر رسولی
43 بازدید · پیش 23 روز
هچ جوجه ها
0:07
ناصر رسولی
65 بازدید · پیش 24 روز
نجات روباه گرفتار روی یخ
3:35
ناصر رسولی
53 بازدید · پیش 28 روز
فیلم خوردن یخ
2:57
ناصر رسولی
62 بازدید · پیش 28 روز
بارگذاری بیشتر