Am!n
Am!n

درباره

دلگیرم از مرغانی که نزد ما دانه چیدند و نزد همسایه تخم گذاردند، ولی ایمان دارم روزی بوی کبابشان به مشامم خواهد رسید :)
مرد

پیوندهای اجتماعی