سالن پرورش کبک
0:40
کاربر مدیر
75 بازدید · پیش 1 ماه
ویدیو شربت سردکن
0:51
کاربر مدیر
10 بازدید · پیش 1 ماه
ویدیو آموزش نطفه سنجی
3:20
کاربر مدیر
82 بازدید · پیش 2 ماه ها
ویدیو آموزش جوجه کشی
2:23
کاربر مدیر
154 بازدید · پیش 2 ماه ها
ویدیو سردخانه نگهداری جسد
1:20
کاربر مدیر
27 بازدید · پیش 2 ماه ها
ویدیو سردخانه جسد اسکندری
1:07
کاربر مدیر
52 بازدید · پیش 2 ماه ها
تهیه کره خانگی
0:48
کاربر مدیر
50 بازدید · پیش 3 ماه ها
دستگاه تولید کره حیوانی
0:50
کاربر مدیر
57 بازدید · پیش 3 ماه ها
دستگاه کره گیر و دوغ ساز
1:07
کاربر مدیر
49 بازدید · پیش 3 ماه ها
بارگذاری بیشتر